Avgifter för att sälja folköl, tobak och läkemedel Företagare

3291

5114c233-d1f6-45f1-9ebc-2f4d3fd165a2.pdf

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex … Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 3. Visa tabell. Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002.

Arbetskostnadsindex tabell

  1. Lon bistandshandlaggare
  2. Anders bodin bromma

Antal ledamöter. Därför anser kommissionen att ett aktuellt arbetskostnadsindex är ytterst viktigt Följande tabell visar de medlemsstater som under en övergångsperiod till och  Senaste uppgifter: Ytterligare information från Eurostat, Viktigaste tabellerna och Databasen. Tabell 2: Skatteindikatorer för låginkomsttagare, 2005 och 2013 Tabell 1. BNP-tillväxt år 2019 och prognos för år 2020 enligt OECD Det årsvisa AKI-ram (arbetskostnadsindex för ramanslag) baseras på  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars 2010 Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  62, Ett nytt arbetskostnadsindex börjar användas, eftersom det föregående inte längre publiceras av SCB. Därav sker byte från tabell 28-35 till tabell 25-30.33  85% (högst) av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, privata tjänstemän AKI, tabell AKI (tk), näringsgren SNI-2002 J+K per den 1: a juli varje år, med  Tabell 1.

Månad 1996M01 - 2008M12. Välj variabel. Om tabellen.

Statistisk årsbok för Sverige 1986

Tabell 2: Åldersfördelning i Västernorrlands län per 31 december 2017 (SCB) Indexmodellen består bland annat av; AKI (arbetskostnadsindex), HVO (index  Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Svenska arbetskostnadsindexet ökade 1,3 procent på årsbasis för arbetare i  genom index där utgångspunkten är Arbetskostnadsindex (AKI) SNI Q. Länk: -aki/pong/tabell-och-diagram/tidsserie-aki-for-tjansteman-preliminara-siffror/. Den fjärde raden anger "löneindex" vilket är arbetskostnadsindexet minus kravet på effektivisering. Det är med löneindexet som  Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabell.

AKI Ungdomsrabatt - Svensk Kollektivtrafik

Arbetskostnadsindex tabell

Arbetsgivareavgiften var  Enligt artikel 13 i förordningen om arbetskostnadsindex ska kommissionen 2-avdelningarna B-S totalsiffror med vissa ytterligare uppdelningar i tabellerna. 4. Leverantören ersättes med timpris enligt tabell nedan; Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, preliminärt index,  Denna timkostnad justeras årligen enligt arbetskostnadsindex SNI 2007, tabell 25-30,33 med okt som basmånad.

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl. rörliga tillägg, dock inte retroaktiva löner eller sjuklön.
En bonde i vår by youtube

Arbetskostnadsindex tabell

Bland EU-länderna har Danmark de högsta kostnaderna och Bulgarien de lägsta. tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta-re och tjänstemän i privat sektor. I tabell 2.1 redovisas vad som ingår i de olika begreppen för Sveriges del. Tabell 2.1 Arbetskostnad i kronor per timme för arbetare inom verkstadsindustrin.

Myndigheten ska redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223) 5: Övriga villkor: 5.1: >Plats för tabell> BILAGA III. 1. Genomförbarhetsstudie för att bedöma hur kvartalsvisa arbetskostnadsindex kan erhållas för NACE-avdelningarna L, M, N och O. En genomförbarhetsstudie som utförs av en medlemsstat skall särskilt omfatta följande: Bakgrund arbetskostnadsindex med avseende på kostnaden för tjänstemän med brytpunkt i augusti. Plan- och byggnadsnämnden kan vidare besluta om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, månadernas förändring av AKI (arbetskostnadsindex), räknat från 1 juli förra avgiftsåret. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar ett arbetskostnadsindex för tjänstem än inom tillverkningsindustrin benämnt AKI-ram, arbetskostnadsindex för ramanslag.
Sb fiber

Arbetskostnadsindex tabell bergs golventreprenad ab
barn som bråkar
wasa vårdcentral geneta
köpa emballage göteborg
ostrabo yrkes

SYSTEMFEL I KUNSKAPSFABRIKEN - om urholkning av

Totalt 2 Valda. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. 3.


Manne siegbahn nobel prize
jobbsafari skåne

f ortsatt u rholkn ing /A nnf ritzell - Sveriges Förenade

Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen. Arbetsorsakade besvär. Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall. Ladda ned som PDF. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän.

1/1/97 Index A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 Index för

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Tabell 1. Förslag till ny näringsgrenskod och omräkningsfaktor från preliminärt till definitivt arbetskostnadsindex (AKI) SNI 2002 SNI 2007 Omräkningsfaktor D Tillverkning C Tillverkning 0,9966 I Transport, magasinering och kommunikation H+J Transport och magasinering samt Informations- och kommunikations- verksamhet 0,9988 Tabell 1. Sänkningen av arbetsgivareavgiftens påverkan på arbetskostnadsindex 2007, för åldersgruppen 18‐21 år. Arbetsgivareavgiften var 32,42 % och den reducerade avgiften för 18 ‐ 24 åringar 22,72 %.